Geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens

Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van jouw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen, komt jouw gezondheid uiteraard ten goede.

Wat is de geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens?

Het is het akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens tussen de personen die je behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van jouw privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en ze worden beschermd. Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom jouw  toestemming geven?

Tijdens uw leven ga je op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door jouw toestemming te verlenen aanvaard je dat de personen die je behandelen informatie over jouw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en als ze jouw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een concreet voorbeeld:
Tijdens jouw vakantie ergens in België word je opgenomen op een spoedgevallendienst. Dankzij de door jou verleende toestemming beschikken de personen die je verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met jouw gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor jouw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die je werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan jouw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname
 • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Indien je wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt. Met andere woorden de zorgverleners die je behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel.
Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van jouw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

Hoe kan je jouw toestemming registreren?

Als je akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens, dan kan je jouw toestemming registreren aan de hand van jouw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

 1. via de toepassing www.patientconsent.be
 2. via jouw huisarts, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
 3. via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn SIS-kaartnummer).

Je kan jouw toestemming intrekken via dezelfde kanalen als hierboven beschreven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot jouw gegevens wordt geregistreerd. 

De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van jouw gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie je een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen jouw gegevens raadplegen. 

De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Meer weten?

Meer weten over de online gegevensdeling?

Bezoek de dienst Onthaal & Opnameplanning van het AZ Sint-Maria of contacteer ons

 • via 02 363 62 00 
 • elke werkdag van 7:00 u. tot 19.30 u.

Liever een afschrift van je patiëntendossier?

Je kan ook een afschrift vragen van je patiëntendossier door een verzoek tot afschrift van gegevens uit een patiëntendossier in te vullen en op te sturen naar  afschrift-medisch-dossier@sintmaria.be