Interne kwaliteitstoetsing

Naast de externe kwaliteitsdoorlichtingen door o.a. Qualicor Europe of de Vlaamse Zorginspectie houdt het AZ Sint-Maria ook zelf een vinger aan de pols via een intern kwaliteitstraject. We bewaken dus ook intern voortdurend de kwaliteit en de veiligheid binnen ons ziekenhuis. 

Zo’n intern kwaliteitstraject gebaseerd biedt ons de mogelijkheid om beter en flexibel aan te sluiten bij de behoeften van onze patiënten en onze organisatie. 

Interne audits

Eén van de kwaliteitscontroles in ons ziekenhuis die gebeuren zijn interne audits. Een interne audit is een objectieve en onafhankelijke evaluatie die beoogt een toegevoegde waarde te creëren bij het verbeteren van de organisatie in het kader van kwaliteit en patiëntveiligheid.
De interne audit wordt door een intern auditteam bestaande uit artsen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, directeurs, leden van het verpleegkundig middenkader en de kwaliteitscel,… uitgevoerd.

Tijdens een interne audit worden alle aspecten of deelaspecten van een behandeling en de zorg binnen een bepaalde afdeling of doorheen het hele ziekenhuis geëvalueerd.


Door het uitvoeren van interne audits, wil het ziekenhuis een betrouwbaar beeld van de huidige kwaliteit van zorg verkrijgen en verbeterpunten oplijsten en aanpakken.

Veiligheidsrondes

De veiligheidsrondes zijn korte observaties die gebeuren in het ziekenhuis. Hierbij wordt er een checklist gevolgd met ja/neen-vragen (in orde/niet in orde) om na te gaan of de gevraagde afspraken worden gevolgd. Deze veiligheidsrondes gebeuren onaangekondigd.

Op die manier willen we een realistisch beeld van de geleverde kwaliteit en patiëntveiligheid binnen ons ziekenhuis verkrijgen. 

Enkele voorbeelden van veiligheidsrondes zijn controle op vervaldatum van medicatie, (preventief) onderhoud medische apparatuur, handhygiëne, ....

Indicatoren

Door het meten en opvolgen van indicatoren, krijgen we zicht op onze prestaties op kwaliteitsvlak en kunnen we bijsturen waar nodig. Indicatoren zijn immers de basishandvaten voor een zelfevaluatie en bijsturing van ons ziekenhuisbeleid om zo vooruitgang te boeken. Binnen ons ziekenhuis volgen we verpleegkundige, ziekenhuisbrede en medische indicatoren op.

In totaal gaat het om zo een 120 indicatoren. Waar mogelijk zijn deze gekoppeld aan de strategische beleidsvisie van ons ziekenhuis. Deze bieden hierdoor een leidraad om het ziekenhuis bij te sturen waar nodig.

Kwaliteitsborden

Door middel van kwaliteitsborden op alle (zorg)afdelingen worden de resultaten van de geleverde zorg op een begrijpelijke, overzichtelijke en erg visuele  manier weergegeven. Als ziekenhuis en afdeling willen we hiermee niet alleen de patiënten en hun familie informeren, maar ook verantwoording afleggen over de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Patiënten en hun familie/naasten kunnen de medewerkers hierover aanspreken.

Daarnaast zijn kwaliteitsborden ook een eenvoudige manier om iedere medewerker en zorgverstrekker actief te betrekken bij de zorgverlening en als team continue samen te werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid.

Veilig (incident) meldsysteem

Ziekenhuismedewerkers worden gestimuleerd om via een intern meldsysteem alle (bijna-) incidenten met betrekking tot patiëntveiligheid te melden. Zo kunnen we de nodige preventieve acties ondernemen om incidenten in de toekomst te vermijden en de veiligheid van onze patiëntenzorg te garanderen.

Lees meer over het Veilig (incident) meldsysteem 

Cliëntbevragingen

Ook cliëntbevragingen worden gebruikt om de kwaliteit van onze zorg, de patiëntveiligheid, en beleving in kaart te brengen en te optimaliseren. Daarnaast kunnen onze cliënten via cliëntbevragingen ook inbreng geven in ons beleid. Door middel van bevragingen gericht aan onze cliënten (patiënten, hun familie, mantelzorgers, ...), wordt er nagegaan waar er verbetering nodig is en kunnen er suggesties gedaan worden. 

Daarnaast kunnen ook bevragingen georganiseerd worden voor medewerkers, externe zorgverstrekkers zoals huisartsen, ... om de kwaliteit van de samenleving in kaart te brengen. 

De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en aan de hand van de resultaten kunnen verbeteracties worden opgesteld.

Risicoanalyses

Elke zorgorganisatie wordt dagelijks blootgesteld aan diverse risico’s. Die kunnen een gevaar in houden voor de patiënt, arts, medewerker, bezoeker of de organisatie in zijn geheel. Daarom is het belangrijk om deze risico’s in kaart te brengen en om mogelijke preventieve en prospectieve acties op te stellen om ze te beperken. 

Op die manier kunnen we incidenten voorkomen. Of kunnen we de schade ervan beperken mocht er zich zo'n incident voordoen. Zo maken we van ons ziekenhuis een veiligere zorg- en werkomgeving.