Betalingsvoorwaarden

Onze facturen worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle kosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening gebracht worden.

Alle facturen, rekeningen en verpleegnota’s zijn contant betaalbaar te Halle.

Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na ontvangst van de stukken is automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd, gerekend vanaf factuurdatum. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratie kost verschuldigd van €7,00. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier onverwijld worden overgemaakt voor verdere invorderingen.

Indien een aangetekende ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €75,00 aangerekend worden.

Alle klachten omtrent facturen moeten aangetekend ingediend worden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de factuur.

Latere klachten onder een andere vorm zullen niet aanvaard worden. In geval van gerechtelijke procedure zijn enkel de instellingen van het gerechtsgebied waartoe het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw behoort bevoegd.

Indien het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw het voor de patiënt batig saldo van een factuur, tot stand gekomen ingevolge het overschrijden van het voorschot van de patiënt t.o.v. het verschuldigd bedrag aan het ziekenhuis, niet binnen de 30 dagen terugbetaalt aan de patiënt nadat de betrokken factuur met batig saldo aan de patiënt werd overgemaakt en voor zover het ziekenhuis daarbij beschikt over het juiste rekeningnummer vanwege de patiënt of in geval van overlijden, van de juiste rekeningnummers van de erfgenamen, heeft de patiënt (of erfgenamen) recht op een schadevergoeding naar gemeen recht voor deze niet-tijdige terugbetaling.