Betalingsvoorwaarden

Onze facturen worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle kosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening gebracht werden.

Alle facturen, rekeningen en verpleegnota’s zijn contant betaalbaar in Halle.

Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na het verzenden van de factuur wordt er een gratis ingebrekestelling verstuurd (eerste herinnering) met uitnodiging om het verschuldigde bedrag te betalen binnen de veertien dagen. Na het verstrijken van de wettelijke termijn van veertien dagen + 3 werkdagen na de eerste herinnering, is er automatisch een schadebeding verschuldigd en een verwijlintrest, beide zoals wettelijk geplafonneerd: de intrestvoet van de verwijlintrest is vastgelegd in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en wordt voor elk semester wettelijk bepaald. Het schadebeding is vastgelegd in art. XIX.4 van het Wetboek van Economisch Recht, namelijk: 

  • €20 voor de facturen tot €150;
  • €30 + 10% van het verschuldigde bedrag voor de facturen tussen €150,01 en €500,00;
  • €65 + 5% van het verschuldigde bedrag voor de facturen hoger dan €500, met een maximum schadebeding van €2.000.

Elke niet-betaalde schuld geeft bovendien aanleiding tot een minnelijke en een gerechtelijke invordering door een gerechtsdeurwaarder.

Alle klachten omtrent facturen moeten aangetekend ingediend worden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de factuur. 

In geval van gerechtelijke procedure zijn enkel de instellingen van het gerechtsgebied waartoe het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw behoort bevoegd.

Indien het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw het voor de patiënt batig saldo van een factuur, tot stand gekomen ingevolge het overschrijden van het voorschot van de patiënt t.o.v. het verschuldigd bedrag aan het ziekenhuis, niet binnen de 30 dagen terugbetaalt aan de patiënt nadat de betrokken factuur met batig saldo aan de patiënt werd overgemaakt en voor zover het ziekenhuis daarbij beschikt over het juiste rekeningnummer vanwege de patiënt of in geval van overlijden, van de juiste rekeningnummers van de erfgenamen, heeft de patiënt (of de erfgenamen) recht op een forfaitaire schadevergoeding voor deze niet-tijdige terugbetaling, op dezelfde wijze berekend als het schadebeding bij niet-tijdige betaling van een factuur (zie hierboven).