Gebruiksvoorwaarden

1 - Algemeen

Deze website wordt beheerd door het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw. U gaat akkoord met onze gebruiksvoorwaarden door uzelf toegang te verschaffen tot deze website. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het samenstellen en publiceren van de informatie, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig, gedateerd of incorrect is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

Alle eventuele aangeboden medische informatie of advies is louter algemeen. Zij is niet gericht op individuele personen en mogen geenszins als diagnose/therapie dienen. Persoonlijke medische informatie of advies kan enkel door een arts worden verschaft.

De links die eventueel op deze website zijn opgenomen verwijzen naar websites die niet door het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw worden beheerd. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de informatie die terug te vinden is op deze websites en de verwijzing ernaar houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

De gebruiker gaat akkoord om deze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die het gebruik en genot van deze website door een derde partij niet beperkt of verhindert. 

2 - Toegankelijkheid, beschikbaarheid en gebruik van informatie 

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw behoudt haar het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

Indien het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via communicatie@sintmaria.be. Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor, onder meer, de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw geeft geen garantie voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De gebruiker mag de website niet corrumperen, de website overspoelen met informatie zodat de website niet functioneert of iets gebruiken dat de functie van de website kan beïnvloeden, bijvoorbeeld virussen, wormen, logische bommen of iets dergelijks. De gebruiker mag de informatie op de website niet verstoren of manipuleren, verwijderen, wissen of op een andere manier wijzigen.

Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

3 - Intellectuele eigendomsrechten 

De website en de inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere Belgische wetgeving. Het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de inhoud van de website berusten bij het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw en zijn voorbehouden, tenzij anders aangegeven. 

Tenzij anders aangegeven in de relevante inhoud of in deze Gebruiksvoorwaarden, en op voorwaarde dat de gebruiker zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden nakomt, is de gebruiker gemachtigd om de inhoud van deze website te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden (maar niet te wijzigen) op voorwaarde dat:

  1. Het uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt gebruikt;
  2. Het uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik;
  3. Alle kopieën of downloads van enige inhoud van de website de mededeling bevatten dat het auteursrecht op het betreffende materiaal eigendom is van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw.

Verwijzingen naar handelsmerken van andere partijen op deze website dienen alleen ter identificatie en geven niet aan dat deze partijen deze website of de inhoud ervan hebben goedgekeurd. Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen de gebruiker geen enkel recht om de handelsmerken van andere partijen de gebruiken.

Foto’s van medewerkers en artsen die op deze website getoond worden zijn eigendom van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw en mogen niet gebruikt en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Alle informatie die wij van de gebruiker ontvangen en al het materiaal dat de gebruiker verzendt of plaatst of indient via deze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en wij behouden ons het recht voor de inhoud van dergelijke communicatie te gebruiken voor welk doel dan ook. 

4 - Persoonsgegevens 

Indien u op de website persoonlijke gegevens verstrekt aan ons, zijn onze Privacy Policy verklaring en Cookie Policy van toepassing. Wij adviseren om deze zorgvuldig te lezen. 

5 - Contact

Indien u vragen hebt of een klacht hebt over onze website, gelieve dan contact op te nemen met: