Bescherming van de privacy

Voor het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer een belangrijk strategisch doel en een wettelijke verplichting die het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria hoog in het vaandel draagt.

Graag lichten we toe op welke manier we de organisatie van gegevensbescherming voor ons ziekenhuis voorzien en op welke manier we de rechten en vrijheden van de patiënten, medewerkers en andere personen (‘betrokkenen’) vrijwaren wanneer we persoonsgegevens verwerken, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving.

Daarom vind je onderaan deze pagina ons Privacyreglement en onze Beleidslijn Gegevensbescherming.

We hebben ons laten inspireren door het wetgevend kader, meer in het bijzonder verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Hoewel deze verordening het algemene kader schept voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben we hierbij ook oog voor andere relevante wetgeving zoals de wet op de patiëntenrechten.

Patiëntendossiers

In het ziekenhuis wordt voor elke patiënt een dossier aangelegd waarin de medische, verpleegkundige en paramedische gegevens zijn opgenomen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alleen de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging hebben toegang tot uw patiëntengegevens.

Patiëntengegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Patiëntenadministratie: 

Voor het opvolgen van jouw verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie.

Patiëntenregistratie voor beleid en onderzoek:

Niet-verplichte beleids- en wetenschappelijke registratie: voor het registreren van medische persoonsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor volgende doeleinden:

  • voor statistisch onderzoek met het oog op onder meer benchmarking, ook indien de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verwerkt voor een ander doel (latere verwerking);
  • wetenschappelijk onderzoek, studies en analyses, ook indien de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verwerkt voor een ander doel (latere verwerking);

Verplichte beleids- en wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens en verblijfsgegevens die een epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden;

Medische, verpleegkundige en paramedische zorgorganisatie:

Patiëntenzorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige, sociale en pastorale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene.

Geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen;

Zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;

Registratie van risicogroepen: het identificeren en opvolgen van personen die een medisch risico dragen met het oog op de veiligheid van de patiënt en het personeel in het ziekenhuis;

Klachtenregistratie

Het registeren van persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten. 


Als patiënt kan je altijd bij jouw behandelende arts terecht om jouw medische gegevens in te kijken en kan je met een ondertekend verzoek aan het ziekenhuis (t.a.v. het directiesecretariaat) terecht voor inzage in de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Het is ook mogelijk om een kopie op te vragen van uw medisch dossier of van een gedeelte ervan via de ombudsdienst.

Ook kan je via hetzelfde ondertekend schrijven bij ons ziekenhuis terecht om (conform de Algemene Verordening gegevensbescherming en binnen de mogelijkheden daarvan) te vragen naar rectificatie en wissing van jouw gegevens, beperking van de verwerking ervan of de overdracht van gegevens. Je kan ook omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Dit bezwaar wordt dan wel binnen het wettelijk kader verder door het ziekenhuis onderzocht.