Centrale aansprakelijkheid

Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en beroepsbeoefenaars – centrale aansprakelijkheid.
(in uitvoering van het KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987).

Alle beroepsbeoefenaars werkzaam in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle zijn gehouden om de wet op de patiëntenrechten na te leven. Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis – beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al dan niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaars.

CATegorierechtsverhouding met het ziekenhuisValt onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis
ArtsenZelfstandigenNeen
ApothekersWerknemersJa
Verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigenWerknemersJa
LogopedistenZelfstandigenNeen
Diëtisten, laboranten, ergotherapeuten, technologen medische beeldvormingWerknemersJa
KinesitherapeutenWerknemersJa
KinesitherapeutenZelfstandigenNeen
Pedicuren, podologenZelfstandigenNeen
PsychologenWerknemersJa
Klinisch biologenZelfstandigenNeen
VrijwilligersAangesteldenJa
Alle overige beroepsbeoefenaars aangeworven door het ziekenhuisWerknemersJa

Het zelfstandig statuut heeft onder meer tot gevolg dat de betrokken beroepsbeoefenaars zelf aansprakelijk zijn voor een eventuele niet naleving van de rechten van de patiënt (Wet van 22 augustus 2002). Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Elke patiënt kan vragen om de contractuele rechtsverhouding per individuele beroepsbeoefenaar te verduidelijken. De patiënt kan zich hiertoe wenden tot de ombudsdienst:

Contacteer onze ombudsienst

Ombudsdienst

*Verplichte velden