Commissie voor Medische Ethiek

De opdrachten van de Commissie voor Medische Ethiek (CME) zijn drievoudig. Ze oefent volgende functies uit, telkens het een verzoek in die zin ontvangt:

 1. Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.
 2. Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.
 3. Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.

Een verzoek kan (bij voorkeur schriftelijk) overgemaakt worden 

 • via ethische.commissie@sintmaria.be,
 • via de brievenbus ‘Commissie voor Medische Ethiek’ aan het afsprakenbeheer van het ziekenhuis,
 • door een lid van de CME aan te spreken.

Samenstelling Commissie voor Medische Ethiek – AZ Sint‐Maria

 • Dr. Joris Gryseels - voorzitter CME & arts-specialist Anesthesie & Palliatieve Zorg
 • Dr. Ilse Mertens - ondervoorzitter CME & arts-specialist Nucleaire Geneeskunde 
 • Dhr. Johan De Ryck - secretaris CME & pastoraal werker
 • Dr. Sonja Berael - Huisarts 
 • Dr. Elisabeth De Meue – arts-specialist Oncologie & Palliatieve Zorg
 • Dhr. Filip Heremans – verpleegkundige
 • Dhr. Jos Muyshondt - Ere‐notaris 
 • Dhr. Eddy Neyt - psycholoog 
 • Dr. Suzanne Teering – arts-specialist Intensieve Zorgen
 • Dhr. Lieven Van Daele - verpleegkundige
 • Mevr. Mieke Van Lint - vroedvrouw 
 • Dr. Bart Vandersmissen – arts-specialist Neurologie 
 • Dr. Steven Vanhaevre – arts-specialist Urologie
 • Dr. Ilse Verhaeverbeke  - arts-specialist Geriatrie & Palliatieve Zorg

Studieprotocollen

Inzake monocentrische studieprotocollen met het oog op het behalen van een bachelordiploma is de Commissie voor Medische Ethiek bevoegd om een ‘enkel advies’ te formuleren.
Je dient jouw volledig dossier in via ethische.commissie@sintmaria.be.

Met welke elementen houdt het CME rekening in haar advies?

Citaat uit artikel 11 van de ‘Wet inzake experimenten op de menselijke persoon’ van 7 mei 2004:

Het ethisch comité dat bevoegd is om een advies uit te brengen, formuleert zijn advies rekening houdend met volgende elementen : 

 1. De relevantie van het experiment en de opzet ervan.
 2. De toereikendheid van de beoordeling van de verwachte voordelen en risico's alsook de gegrondheid van de conclusies, meer bepaald op therapeutisch vlak en inzake volksgezondheid.
 3. Het protocol.
 4. De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers.
 5. Het onderzoekersdossier.
 6. De geschiktheid van de faciliteiten.
 7. De adequaatheid en de volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om de toestemming vast te leggen alsmede de motivering van onderzoek met personen die geen toestemming kunnen geven of wiens toestemming niet kan worden verkregen wegens de hoogdringendheid wat hun deelname aan een experiment betreft.
 8. De regelingen voor compensatie en/of schadevergoeding wanneer een deelnemer ten gevolge van een experiment letsel oploopt of overlijdt.
 9. Verzekeringen of andere waarborgen om de aansprakelijkheid van de onderzoeker en de opdrachtgever te dekken; deze moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 29.
 10. De eventuele bedragen en regels inzake de betaling, de vergoeding en de schadeloosstelling van de onderzoekers en deelnemers, alsmede de relevante elementen uit elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de locatie.
 11. De wijze van selectie van de deelnemers.
 12. de doelstellingen en activiteiten van de met het experiment verbonden biobank zoals bedoeld in artikel 18/1, 2°.

Wat betreft alle overige studies, experimenten en proeven heeft de CME van het AZ Sint-Maria Halle enkel een lokale bevoegdheid. Indien je op onze locatie een onderzoek wenst uit te voeren, heb je daar een ‘enkel advies’ voor nodig van een Commissie voor Medische Ethiek met volledige erkenning.


De commissies die bevoegd zijn om zo’n ‘enkel advies’ te geven vindt u hier.
 

Op het moment dat je jouw adviesvraag bij een commissie met volledige erkenning instuurt, bezorg je het volledige dossier ook aan de CME van het AZ Sint-Maria via ethische.commissie@sintmaria.be


Indien jouw studie een niet-interventionele studie is, vind je hier een leidraad terug van het FAGG over welke aspecten van jouw studie al dan niet een positief advies van een Commissie voor Medische Ethiek dienen te hebben.Nog vragen? 

Contacteer het secretariaat CME op 02 363 63 26.