02 363 12 11

Ombudsdienst

De zorgverleners en medewerkers van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria streven ernaar om aan alle patiënten de best mogelijke zorgen te verstrekken en een goede dienstverlening te geven.

Als de zorgverlening niet naar wens verloopt, of je wil een (medisch) incident melden, kan je bij de ombudsdienst terecht met jouw vragen en opmerkingen, of klachten indien je meent dat één van jouw patiëntenrechten niet gerespecteerd werd. Meer info m.b.t. de rechten en plichten ven da patiënt kan u lezen in onderstaande brochure.
Onder (medisch) incident verstaan we elke ongewenste gebeurtenis in het zorgproces die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Wij adviseren je om vragen, opmerkingen of problemen in eerste instantie en zo vlug mogelijk te bespreken met de rechtstreekse zorgverlener (vb. de arts, de hoofdverpleegkundige). Een goed gesprek kan veel ophelderen en oplossen.

Indien je geen gehoor vindt of indien je je klacht liever niet bespreekt met de betrokkene, dan kan je je wenden tot de ombudspersoon.

De ombudspersoon is een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale persoon die tracht te bemiddelen tussen de betrokken zorgverlener en de patiënt. De ombudspersoon neemt hierbij zelf geen standpunt in, maar tracht de onenigheid op te lossen met medewerking van beide partijen. Als er geen oplossing bereikt wordt, behoort het tot de taak van de ombudspersoon om je inlichtingen te geven over andere bestaande mogelijkheden van conflictafhandeling.

Je kan je suggesties, vragen of klachten persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail bezorgen aan de ombudsdienst.

Bereikbaarheid

Wens je een afspraak?

-  Contacteer de ombudsdienst door gebruik te maken van het elektronisch contactformulier.

-  Je kan telefoneren naar het nummer 02 363 63 24

        • op maandag, dinsdag en donderdag van 09u00 tot 13u00
        • op vrijdag van 09u00 tot 12u00

-  Je kan mailen naar ombudsdienst@sintmaria.be
-  Je kan schrijven naar AZ Sint-Maria vzw t.a.v. Ombudsdienst - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle

Bestanden

Datum laatste aanpassing: 29.11.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Liliane De Crick, ombudsvrouw