VIKZ indicatoren

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te verbeteren.

De resultaten op het vlak van kwaliteit van zorg worden op een uniforme wijze  publiek gerappoerteerd en gemeten. Dit gebeurt aan de hand van een set van indicatoren die ontwikkeld werden met de sector. Deelnemende voorzieningen zoals het AZ Sint-Maria nemen zo een voortrekkersrol op in Vlaanderen op het vlak van zorgkwaliteit en transparantie.

Uit deze metingen kunnen zorgverleners en de zorgvoorzieningen nuttige informatie halen. Maar ook voor de verwijzer (bv. huisarts), de overheid, het brede publiek en last but not least de patiënt zijn de resultaten een bron van belangrijke informatie. Op die manier krijgen al deze betrokkenen een goed zicht van de zorgkwaliteit binnen onze ziekenhuis.

De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit dan nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren we goed, op welke minder, hoe is onze score t.ov. van andere ziekenhuizen... Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.

Resultaten Algemeen Ziekenhuis

Ervaringen dagopname

Het VIKZ peilt naar de ervaring van patiënten met de zorg. Dit wordt gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die peilt naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen.

Deze resultaten zijn voor volwassen patiënten die opgenomen worden in het dagziekenhuis.

Resultaten AZ Sint-Maria Halle

Je ziet hier het resultaat van de vragen per thema:

Het gaat hierbij om gecorrigeerde resultaten. We corrigeren voor verschillen tussen ziekenhuizen in de patiëntengroep die de vragenlijst heeft ingevuld, zoals de manier van afname, de leeftijd, het geslacht, de woonsituatie, de gezondheidstoestand en scholingsgraad.

Hoe kan je de resultaten interpreteren?

Deze resultaten kunnen deelnemende voorzieningen het nodige inzicht bieden om probleemgebieden te identificeren en verbeterinitiatieven op te starten. Ze geven een indicatie van een specifiek aspect van kwaliteit van zorg, waarop je een voorziening kunt vergelijken met anderen binnen de sector. Voor deze indicatoren werd een streefwaarde vooropgesteld. De grafiek maakt duidelijk of de streefwaarde wordt behaald of niet. Bij eerste metingen zie je vaak dat deze streefwaardes niet worden behaald. Ze hebben echter geen bestraffende functie, wel geven ze de richting aan waarnaar de sector wenst te evolueren, en dit aan de hand van het opzetten van gerichte verbeterinitiatieven.
Het is belangrijk om te vermelden dat elke indicator op zichzelf staat. Je kan dus geen optelsom van alle behaalde resultaten per ziekenhuis maken. Deze indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit in dit ziekenhuis. Het gaat telkens om deelaspecten en een momentopname, waarbij het soms ook nog gaat over kleine aantallen. De resultaten vormen geen oordeel over de gehele kwaliteitswerking en dienen met de nodige omzichtigheid gebruikt te worden. Bespreek de resultaten steeds met een zorgverlener mocht u vragen hebben.

Disclaimer bij resultaten

Ervaringen opname

Het VIKZ peilt naar de ervaring van patiënten met de zorg. Dit wordt gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die peilt naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen.
Deze resultaten zijn voor volwassen patiënten, die voor minstens 1 nacht zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Resultaten AZ Sint-Maria Halle

Je ziet hier het resultaat van de vragen per thema:

Het gaat hierbij om gecorrigeerde resultaten. We corrigeren voor verschillen tussen ziekenhuizen in de patiëntengroep die de vragenlijst heeft ingevuld, zoals de manier van afname, de leeftijd, het geslacht, de woonsituatie, de gezondheidstoestand en scholingsgraad.

Hoe kan je de resultaten interpreteren

Voor deze indicatoren werd een streefwaarde vooropgesteld. De grafiek maakt duidelijk of dit ziekenhuis met zijn resultaat de streefwaarde behaalt.
Het is belangrijk om te vermelden dat elke indicator op zichzelf staat. Je kan dus geen optelsom van alle behaalde resultaten per ziekenhuis maken. Deze indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit in dit ziekenhuis. Het gaat slechts om deelaspecten voor elk van de thema's.

Disclaimer bij resultaten

Patiëntveiligheid

Kwaliteit van zorg kan bekeken worden voor specifieke aandoeningen. Daarnaast zijn er een aantal aspecten van de zorg die breder gaan dan één bepaalde aandoening. Deze aspecten zeggen iets over de volledige ziekenhuiswerking. Zo is er het domein patiëntveiligheid, waarbij de risico’s op schade tijdens de zorg voor patiënten in kaart worden gebracht. Door deze risico’s na te gaan kunnen ze maximaal worden vermeden. Binnen het domein patiëntveiligheid werden verschillende kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Deze gaan over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden. Voorbeelden zijn goede handhygiëne, correcte toediening van geneesmiddelen en het correct identificeren van patiënten.

Welke aspecten worden gemeten?

Concreet peilen we naar:

  • Basisvereisten voor goede handhygiëne bij zorgverleners (korte nagels, geen juwelen, ...)
  • Correcte identificatie van patiënten (heb ik de juiste patiënt voor me)
  • Veiligheid van medicatietoediening (correct voorschrift en voorwaarden voor toediening)
  • Het gebruik van een checklist voor veilige operaties
  • Het aantal ongeplande heropnames (een heropname die niet voorzien was)
  • De graad van vaccinatie tegen COVID-19 van de medewerkers.

Resultaten AZ Sint-Maria Halle

Je vindt hier de resultaten per gemeten indicator:

Heropnames:

Hoe kan je de resultaten interpreteren?

Voor de meeste van deze indicatoren werd een streefwaarde bepaald. De grafiek maakt duidelijk of een ziekenhuis met zijn resultaat de streefwaarde behaalt.
Elke indicator staat op zichzelf. U kan dus geen optelsom maken van alle behaalde resultaten. De indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit in een ziekenhuis. Het gaat om deelaspecten.
Bespreek de resultaten met uw zorgverlener als u vragen hebt.

Disclaimer bij resultaten

Resultaten Psychiatrische afedeling AZ Sint-Maria Halle

Patiëntenervaringen

Het VIKZ peilt naar de ervaring van patiënten met de zorg. Dit wordt gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die peilt naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. 

Deze resultaten zijn voor volwassen patiënten, die minstens 4 dagen zijn opgenomen in een residentiële zorginstelling, of minimaal 4 contacten hadden in een ambulante zorginstelling. 

Resultaten Psychiatrische afdeling AZ Sint-Maria Halle

Ue ziet hier het resultaat van de vragen per thema:

Het gaat hierbij om gecorrigeerde resultaten. We corrigeren voor verschillen tussen voorzieningen in de patiëntengroep die de vragenlijst heeft ingevuld. Voor de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen wordt er gecorrigeerd voor leeftijd en gezondheidstoestand. 

Hoe kan de resultaten interpreteren?

Deze resultaten kunnen deelnemende voorzieningen het nodige inzicht bieden om probleemgebieden te identificeren en verbeterinitiatieven op te starten. Ze geven een indicatie van een specifiek aspect van kwaliteit van zorg, waarop je een voorziening kunt vergelijken met anderen binnen de sector.
De resultaten zijn een moment opname, waarbij het soms ook nog gaat om kleine aantallen. Wanneer meer voorzieningen gedurende langere tijd deelnemen, worden de resultaten betrouwbaarder en kunnen resultaten opgevolgd en vergeleken worden doorheen de tijd. De resultaten vormen geen oordeel over de gehele kwaliteitswerking en dienen met de nodige voorzichtigheid gebruikt te worden. Een rangschikking maken van voorzieningen die het goed of slecht doen is op basis van deze cijfers niet mogelijk. Noch kunnen ze op dit moment gebruikt worden voor het maken van beter geïnformeerde keuzes. Bespreek de resultaten steeds met uw zorgverlener mocht u vragen hebben.
Voor deze indicator werd een streefwaarde bepaald. De grafiek maakt duidelijk of de streefwaarde wordt behaald of niet. Bij eerste metingen zie je vaak dat de streefwaardes niet worden behaald. Ze hebben echt geen bestraffende functie, wel geven ze de richting aan waarnaar de sector wenst te evolueren, en dit aan de hand van het opzetten van gerichte verbeterinitiatieven.

Disclaimer bij resultaten

Patiëntveiligheid

Een van de belangrijkste domeinen van kwaliteitsvolle zorg is patiëntveiligheid. Zorginstellingen dienen de beste zorg te leveren voor de patiënt waarbij de zorggerelateerde schade maximaal beperkt wordt.

Resultaten Psychiatrische afdeling AZ Sint-Maria Halle

  • Suïcidepreventiebeleid. 

Momenteel is er één indicator voor patiëntveiligheid die van toepassing is voor de psychiatrische afdelingen binnen algemene ziekenhuizen namelijk de volledigheid van het suïcidepreventiebeleid. Indicatoren voor het volledige ziekenhuis met betrekking tot patiëntveiligheid vindt u hoger terug op deze pagina

Hoe kan je de resultaten interpreteren? 

Voor deze indicator werd een streefwaarde vooropgesteld. De grafiek maakt duidelijk of deze zorginstelling met zijn resultaat de streefwaarde behaalt.
Bespreek de resultaten met uw zorgverlener als u vragen hebt.

Disclaimer bij resultaten