02 363 12 11

Palliatieve Zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de persoon met een levensbedreigende ziekte en zijn naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dit kan bij voorbeeld kanker zijn, maar ook chronisch longlijden, hartfalen of dementie.

In de palliatieve zorg is er niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de zieke te maken kan krijgen maar evenzeer voor de psychische, sociale en spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen.

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent, kan je soms nog wel een tijd met je ziekte leven, waarbij de kwaliteit van het leven centraal wordt gesteld in de behandeling.  

Soms kunnen ook behandelingen zoals radiotherapie, chemotherapie, transfusies , antibiotica…nog aan de orde zijn, met als doel de ziekte te stabiliseren en lichamelijke klachten te bestrijden. Om de evolutie en de klachten te begrijpen zijn soms ook bepaalde onderzoeken nodig

Palliatieve zorg kan worden aangeboden op elke ziekenhuisafdeling, thuis of in een thuis-vervangende omgeving zoals woonzorgcentrum en op de palliatieve zorgeenheid.

Klemtonen binnen de palliatieve zorg:

  • Kwaliteit van leven van de patiënt: comfort en bestrijden van pijn en alle hinderlijke symptomen
  • Persoonsgerichte zorg: zorg in samenspraak en overleg met de patiënt waarbij de wensen, mogelijkheden en beslissingen van de patiënt voorop staan
  • Integrale of multidimensionele totaalzorg aangeboden door een multidisciplinair team waaronder artsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en pastoraal/spiritueel begeleider, soms ook een ergotherapeut en kinesitherapeut
  • Aandacht voor en ondersteuning van de naasten van de patiënt: de impact van de ziekte en het afscheid nemen op de omgeving van een ziek persoon

Terminale zorg

Terminale zorg is het laatste deel van de palliatieve zorg. Waar palliatieve zorg soms over jaren kan worden gespreid, spreekt men over terminale zorg wanneer het overlijden op korte termijn kan worden verwacht. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Terminale zorg richt zich op een goede kwaliteit van de laatste levensfase, comfortabel sterven.

Hierbij wordt tevens  bijzondere aandacht besteed aan de begeleiding van de naasten en aan rouwzorg.

Contacteer ons:

Maandag tot vrijdag: 9u00 — 16u30

Telefonisch te bereiken:

  • 02 363 62 59 (psychologe)
  • 02 363 63 29 (verpleegkundige)