02 363 12 11

Centrale aansprakelijkheid

Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en beroepsbeoefenaars – centrale aansprakelijkheid.
(in uitvoering van het KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987).

Alle beroepsbeoefenaars werkzaam in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle zijn gehouden om de wet op de patiëntenrechten na te leven. Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis – beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al dan niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaars.

Categorie

Rechtsverhouding met het ziekenhuis

Valt onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Artsen

zelfstandigen

neen

Apothekers

werknemers

ja

Verpleegkundigen, Vroedvrouwen, Zorgkundigen

werknemers

ja

Logopedisten

zelfstandigen

neen

Diëtisten, Laboranten, Ergotherapeuten, Technologen medische beeldvorming

werknemers

ja

Kinesitherapeuten

werknemers

ja

Kinesitherapeuten

zelfstandigen

neen

Pedicuren, Podologen

zelfstandigen

neen

Psychologen

werknemers

ja

Klinisch biologen

zelfstandigen

neen

Vrijwilligers

aangestelden

ja

Alle overige beroepsbeoefenaars aangeworven door het ziekenhuis

werknemers

ja

Het zelfstandig statuut heeft onder meer tot gevolg dat de betrokken beroepsbeoefenaars zelf aansprakelijk zijn voor een eventuele niet naleving van de rechten van de patiënt (Wet van 22 augustus 2002). Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Elke patiënt kan vragen om de contractuele rechtsverhouding per individuele beroeps-beoefenaar te verduidelijken. De patiënt kan zich hiertoe wenden tot de ombudsdienst:

  • per brief:               Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
                                  T.a.v. Ombudsdienst
                                  Ziekenhuislaan 100
                                  1500 Halle
  • per e-mail:            ombudsdienst@sintmaria.be
  • telefonisch:           02 363 63 24

Datum laatste aanpassing: 04.05.2017 - Communicatiedienst i.s.m. Financieel & Administratief departement