02 363 12 11

Psychiatrierapport

Recent werd in De Morgen het grote psychiatrierapport gepubliceerd, waarvoor De Morgen zich baseerde op het recentste auditverslag, voor onze instelling daterend van 2009.

Uiteraard heeft de tijd sindsdien niet stil gestaan, ook niet binnen het AZ Sint-Maria. Verbouwingen werden uitgevoerd, verbeteracties werden opgesteld en geïmplenteerd op verschillende afdeling, waaronder ook op de Psychiatrische afdeling (=PAAZ). 

Enkele concrete voorbeelden:

De psychiatrisch afdeling van het AZ Sint-Maria, dat 30 bedden telt en sinds kort werd uitgebreid met een afdeling voor dagbehandeling, beschikt over een recente en kwalitatieve infrastructuur voor opname, behandeling en ontspanning van patiënten. Zo is er onder meer een sport- en ontspanningszaal, een ergotherapieafdeling en een tuin met spelmogelijkheid. 

Voor patiënten met een psychische zorgnood die op een andere verpleegafdeling verblijven werken de psychiaters en de liaisonfuncties op die diensten nauw samen. Binnen het AZ Sint-Maria zijn geen wachttijden van toepassing voor opname op de PAAZ.

Tot op heden werd het AZ Sint-Maria nog niet geconfronteerd met zelfdoding bij verblijvende patiënten. Bij opname via spoedgevallendienst of op de PAAZ-afdeling worden IPEO 1 en 2, meetinstrumenten voor psychosociale evaluatie en opvang bij suïcide, meteen afgenomen om zo risicopatiënten te identificeren en hier preventief mee te kunnen omgaan.  
Dr. Bosmans, één van onze psychiaters, is een erkend LEIF arts in kader van euthanasievragen. Hij heeft reeds verschillende adviezen omtrent euthanasievragen voor psychisch lijden gevormd maar tot op heden werden er nog geen euthanasievragen louter voor psychisch lijden uitgevoerd in ons ziekenhuis.

Voor, tijdens en na de behandeling wordt de patiënt gescreend aan de hand van gevalideerde metingsschalen om de juiste diagnose te kunnen stellen en de ernstgraad correct te kunnen inschatten. Waar mogelijk wordt de patiënt en zijn familie steeds betrokken in het behandelingsproces, waarvan de gemiddelde ligduur 11 dagen bedraagt.
De behandeling van patiënten gebeurt op basis van de evidence-based therapie (Cebam-bibliotheek). Elektro Convulsie Therapie wordt niet uitgevoerd binnen AZ Sint-Maria, hiervoor worden patiënten doorverwezen naar UZ Brussel of KU Leuven, campus Kortenberg.

Medicatie wordt enkel door de arts voorgeschreven indien nodig o.b.v. de pathologie. Op de PAAZ-afdeling wordt de medicatiebedeling en -toediening strikt gecontroleerd. De medicatie zelf wordt correct bewaard op een beveiligde plaats.

Binnen het AZ Sint-Maria wordt er naar gestreefd om het isoleren van patiënten zo veel mogelijk te beperken. Het elektronisch patiëntendossier, dat geïntegreerd is op de afdeling en in dit beleid een belangrijk rol speelt, stelt onze psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen in staat om in een snelle diagnose, opvang en behandeling te voorzien.
Indien toch moet overgegaan worden tot isolatie van een patiënt, zijn er in ons ziekenhuis 2 afzonderingskamers aanwezig die toelaten dit op een correcte en veilige manier te doen; 1 op de PAAZ-afdeling en 1 op de dienst spoedgevallen.
Isolaties, fixaties en agressie-incidenten worden via het meldsysteem van het ziekenhuis geregistreerd zodat deze meldingen resulteren in statistieken en hiervan nodige opvolging kan gebeuren.

Om erover te waken dat elk patiënt zich bewust is van de rechten die hij al patiënt heeft, krijgt hij deze informatie in de opnamebrochure en worden de patiëntenrechten ook zichtbaar gemaakt op verpleegafdelingen. Indien patiënten alsnog een klacht wensen te uiten kan dit, al dan niet digitaal via onze website, bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. Deze verwerkt klachten in overeenstemming met zijn intern reglement .

Om de kwaliteit van onze zorg continue te verbeteren worden bestaande, goedgekeurde, afspraken en regels regelmatig geüpdatet en verfijnd in kader van accreditatie. Nieuwe medewerkers en artsen volgen bij indiensttreding onthaal- en introductiesessies zodat elkeen zich bewust is van de kwaliteit van zorg die we als ziekenhuis willen garanderen. 

Datum laatste aanpassing: 20.12.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel