02 363 12 11

Qualicor accreditatie

NIAZ - Qualicor Europe
Accreditatie met een kwaliteitslabel is geleverde kwaliteit meten

Binnen het AZ Sint-Maria Halle hechten we veel belang aan veilige en kwaliteitsvolle zorg. Daarom werd er begin 2015 het startschot gegeven om onze kwaliteit die we dag in dag uit leveren te meten en aan te tonen aan onze patiënten en doorverwijzers.

Door kwaliteitbevorderende acties doorheen het hele ziekenhuis uit te voeren, hebben we in oktober 2017 met succes onze eerste (gouden) accreditatieronde afgerond met een score van 98%. Het volledige auditverslag vindt u hier terug.

Het einddoel van dit traject was niet enkel het NIAZ Q-mentum kwaliteitslabel te behalen, maar vooral een kwaliteitscultuur doorheen de gehele organisatie uit te werken. Een goede kwalliteitscultuur zorgt tenslotte voor een permanente evaluatie en continue verbeteracties om onveilige situaties te vermijden.


Het NIAZ Q-mentum kwaliteitslabel

NIAZ staat voor “Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg” en is een onafhankelijk instituut. Het NIAZ ontwikkelt kwaliteitsnormen in kader van kwaliteit en patiëntveiligheid en toetst zorginstellingen hierop om na te gaan of de zorginstelling op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengt.

Om dit in het AZ Sint-Maria  Halle te toetsen, kregen we in oktober 2017 gedurende één week 7 externe auditoren van het NIAZ op bezoek. Er werd nagegaan of de voorgeschreven normen in kader van patiëntidentificatie, veilig gebruik van medische apparatuur, voorschrijven en toedienen van medicatie, veilige heelkunde  etc. binnen ons ziekenhuis correct worden opgevolgd. De auditoren hadden hiervoor gesprekken met de directie, medisch- en verpleegkundig diensthoofden, patiënten, …, bezochten verschillende (verpleeg)afdelingen en ook werd er gekeken of we gebruik maken een intern kwaliteitstoetsingssysteem.

Het NIAZ Q-mentum kwaliteitslabel is geldig voor een periode van 4 jaar maar de instelling is wel jaarlijks verplicht om aan NIAZ aan te tonen dat de kwaliteit en patiëntveiligheid wordt gehandhaaft en dagelijks wordt verbeterd.

Deelname aan het programma van het NIAZ is op vrijwillige basis en geschiedt steeds op het verzoek van de zorginstelling zelf.  Het is een kwaliteitstoetsing boven op de verplichte Zorginspectie van de Vlaamse Overheid.

Accreditatie in de toekomst

Omwille van de Corona-pandemie werd onze accreditatiestatus met 1 jaar verlengd . Volgende audit vindt dus plaats in het najaar van 2022.

Deze audit zal er heel wat anders uit zien. Er werd gekozen voor een sequentiële audit waarbij niet alles op één moment getoetst wordt, maar verspreid over 3 audits gedurende 5 jaar. Voor de overstap naar dit systeem zal ons ziekenhuis starten met een overbruggingsaudit in 2022.

Niet alleen qua timing, maar ook inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen t.o.v. het vorige auditsysteem. Er heerst meer aandacht voor continue verbetering en de borging van het kwaliteitsbeleid binnen alle diensten en lagen van het ziekenhuis.

Ondanks alle uitdagingen waar ons ziekenhuis momenteel mee geconfronteerd wordt, staan we zeker niet stil, en wordt er nog steeds voortgewerkt aan het uitdiepen van ons kwaliteitsbeleid en de voorbereiding van de audit, om in het najaar 2022 optimaal voorbereid te zijn!

Datum laatste aanpassing: 09.08.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel